O projekcie

O projekcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi projekt pozakonkursowy pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES).

Beneficjentem/realizatorem projektu jest WUP Katowice!

Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej w aspekcie podjęcia pracy za granicą 145 osób (w tym min. 36 kobiet) z terenu województwa śląskiego pozostających bez zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia:

 • diagnostycznego (poradnictwo zawodowe),
 • szkoleniowo-doradczego (usługi doradcze, szkolenia zawodowe, kursy języka obcego, kursy komputerowe),
 • finansowego (ryczałt na przejazd oraz dodatek relokacyjny na zakwaterowanie w związku z podjęciem pracy za granicą),

Uczestnictwo w projekcie umożliwia także:

 • korzystanie z międzynarodowego pośrednictwa pracy w sieci EURES;
 • udział w spotkaniach rekrutacyjnych z przedstawicielami zagranicznych pracodawców;
 • tłumaczenie zwykłe i przysięgłe dokumentów aplikacyjnych na język obcy.

W ramach wybranych usług szkoleniowych uczestnikom przysługuje wsparcie towarzyszące:

 • ubezpieczenie społeczne/zdrowotne,
 • ubezpieczenie NNW,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów zewnętrznych oraz stypendium szkoleniowe.

Wsparcie obejmie osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) pozostające bez zatrudnienia, należące co najmniej do jednej z grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakładane efekty projektu:

 • 145 osób pozostających bez zatrudnienia weźmie udział w projekcie, w tym min. 36 kobiet,
 • 145 uczestników projektu weźmie udział w usługach doradczych:
  • indywidualne poradnictwo zawodowe z zakresu autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych (75 uczestników projektu),
  • indywidualne doradztwo w zakresie warunków życia i podejmowania pracy w krajach UE/EOG i/lub Szwajcarii (75 uczestników projektu),
  • indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w UE/EOG lub Szwajcarii (20 uczestników projektu),
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne z zakresu radzenia sobie ze stresem [zmiana kraju, pracy, rozłąka, „szok kulturowy”] (75 uczestników projektu),
  • indywidalne usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy (100 uczestników projektu),
 • 115 uczestników projektu skorzysta ze szkoleń zawodowych,
 • 95 uczestników projektu skorzysta z kursów języka obcego,
 • 44 uczestników projektu skorzysta z kursów komputerowych,
 • 60 uczestników projektu otrzyma wsparcie finansowe w postaci ryczałtu na transport oraz dodatku relokacyjnego na zakwaterowanie w związku z podjęciem zatrudnienia zagranicą,
 • min. 55 uczestników projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Wartość projektu: 2 506 299,99 PLN

Dofinansowanie projektu z UE (wkład EFS): 2 130 354,99 PLN